Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ковпинська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04415376) був реорганізований і увійшов до складу Новгород-Сіверської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Регламент сільської ради

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи Ковпинської сільської ради сьомого скликання

 

Розділ І.

Загальні положення

 

Стаття 1.      Сільська  рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл  у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законами України „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, цим Регламентом та іншими законами, а також повноважень, переданих раді  органами державної виконавчої влади.

Стаття 2.      Сільська рада складається з депутатів, обраних населенням сіл згідно з Законом України “Про місцеві вибори”.

            Сільська рада вважається правомочною якщо обрано не менш двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

          Строк повноваження ради – п”ять років.

Стаття 3.      До повноважень сільської ради належить:

1.Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку , цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання.

2.Затвердження сільського бюджету, внесення змін до нього відповідно до Бюджетного кодексу, затвердження звітів про їх виконання.

3.  Встановлення  місцевих  податків  і зборів та розмірів їх ставок у межах,   визначених законом;

4.  утворення  цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

5. прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

6. прийняття  рішень  щодо  отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел,  а також щодо передачі коштів  з  відповідногомісцевого бюджету;

7. прийняття  рішень  щодо  надання  відповідно  до  чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

8. встановлення для підприємств,  установ та організацій, що належать   до  комунальної  власності  відповідних  територіальних громад,  розміру частки  прибутку,  яка  підлягає  зарахуванню  до місцевого бюджету;

9. прийняття рішень щодо  відчуження  відповідно  до  закону комунального майна;  затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності,  які не  підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів  права  комунальної  власності;  вирішення   питань   пропридбання  в  установленому законом порядку приватизованого майна,про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у   процесі   приватизації,   договір   купівлі-продажу   якого  в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у  концесію  об'єктів  права комунальної власності, про створення,ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установта  організацій  комунальної  власності відповідної територіальної громади.

10. прийняття  рішень  про  передачу  іншим  органам  окремих повноважень  щодо  управління майном,  яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади,  визначення меж  цих повноважень та умов їх здійснення

11. вирішення  відповідно  до   закону   питань   регулювання земельних відносин;

12. затвердження  відповідно  до  закону  ставок   земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;

13. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого  значення, а також про скасування такого дозволу;

14. надання  відповідно  до законодавства згоди на розміщення на  території  села,   селища,   міста   нових   об'єктів,   сфера екологічного  впливу  діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

15.  заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ  про  їх  діяльність  щодо  охорони  громадського порядку на території ради

16. прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

17. затвердження    в    установленому    порядку    місцевих містобудівних програм,  генеральних  планів  забудови  відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

18. затвердження договорів,  укладених  сільським,  селищним, міським  головою  від  імені  ради,  з  питань,  віднесених  до її

виключної компетенції;

19. встановлення  відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території  населеного  пункту,  забезпечення  в  ньому чистоти   і   порядку.

20. затвердження статуту територіальної громади;

Стаття 4.      Здійснення сільською радою своїх повноважень будується на основі ініціативної і активної участі в її роботі кожного депутата, поєднань місцевих і державних інтересів, правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності, законності, широкого залучення громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

Стаття 5.      Сільська рада є юридичною особою, діє у межах наділених власних повноважень самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Робота сільської ради проводиться планово. Плани складаються з урахуванням пропозицій голови ради, постійних комісій, депутатів ради і затверджуються рішенням ради.

Стаття 6.      Сільськаа рада та її органи проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання.

Стаття 7.      Регламент роботи сільської ради – це нормативний акт затверджений радою, який визначає порядок скликання і проведення сесій ради, засідань її президії, функції голови ради, секретаря сільської ради, які випливають з їх повноважень, процедуру діяльності постійних комісій, депутатів, а також діяльність виконавчого комітету  по забезпеченню здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України ”Про статус депутатів місцевих рад”, Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законами.

         Зміни до Регламенту вносяться сільською радою за пропозиціею голів постійних комісій та депутатів сільської ради

 

Розділ ІІ.

Організація роботи сільської ради

 

Глава 1

Скликання сесій сільської ради

 

Стаття 8.      Сільська  рада проводить  роботу сесійно. Сесія – це основна організаційно-правова форма діяльності ради, яка відповідно до законодавства дає можливість всебічно враховувати досвід і думки всіх депутатів, їх виборців та приймати відповідні рішення. Сесія сільської ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 9.      Перша сесія новообраної сільської ради скликається сільською виборчою комісією не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі.

Стаття 10.      Наступні сесії ради скликаються головою сільської ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Стаття 11.     У разі немотивованої відмови голови сільської ради або неможливості ним скликати сесію ради сесія скликається секретарем сільської ради.

Стаття 12.      Сесія сільської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу  сільської ради.

Пропозиції щодо скликання сесії направляються голові ради письмово із зазначенням питань, які пропонуються внести на розгляд сесії та  мотивуванням необхідності її скликання.

Стаття 13.      У разі якщо голова сільської ради та секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у статті 12, сесія може бути скликана депутатами сільської ради, які становлять не менше, як одну третину складу ради або постійною комісією ради.

Пропозиція про скликання сесії у цьому разі оформляється як рішення групи депутатів за підписами однієї третини депутатів або рішення постійної комісії.

Стаття 14.      Рішення про скликання сесії ради приймається головою сільської ради або секретарем у формі розпорядження.

Стаття 15.      Повідомлення про скликання сесії ради із зазначенням часу скликання, місця проведення сесії та питань, які передбачається винести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії.

 

Глава 2

 

Підготовка питань на розгляд сільської ради

 

Стаття 16.      На пленарних засіданнях сільської ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим регламентом та іншими законами. Проект порядку денного сесії готує виконавчий  комітет ради на підставі внесених матеріалів і проектів рішень.

Стаття 17.      Пропозиції щодо питань на розгляд сільської ради можуть вноситися головою сільської ради, постійними комісіями, депутатами.

Стаття 18.      Пропозиції до порядку денного вносяться до прийняття головою ради розпорядження про скликання сесії, не пізніше як за 15 днів до сесії.

Пропозиції до порядку денного, внесенні після прийняття головою ради розпорядження про скликання сесії або під час чергової сесії, можуть бути внесені до порядку денного лише за рішенням сільської ради.

Стаття 19.      Пропозиції, що вносяться до порядку денного сесії, попередньо розглядаються на засіданнях постійних комісій з прийняттям відповідних висновків та рекомендацій.

Остаточно порядок денний сесії затверджується сільською радою на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

Стаття 20.  Пропозиції про внесення питань на розгляд ради супроводжуються проектом рішення сільської ради, пояснювальною запискою                                                                                                         з обґрунтуванням необхідності прийняття цього рішення.

Стаття 21.      Проекти програми соціально-економічного та культурного розвитку та сільського бюджету з доданими до них матеріалами вносяться до сільської ради не пізніше як за 12 днів до розгляду на сесії ради.

Сільський голова або секретар направляють вказані проекти для попереднього розгляду і підготовки висновків по них у постійні комісії.

Постійні комісії одразу ж після розгляду на засіданнях повідомляють голову сільської ради або секретаря про свої пропозиції та зауваження до цих проектів.

Сільський голова або секретар визначають постійну комісію, на яку покладається узагальнення пропозицій і зауважень до цих проектів та підготовка співдоповіді на сесії з питань затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку  та сільського бюджету.

Стаття 22.      Проект рішення сільської ради з поданими до нього матеріалами узгоджується особами, які готували проект рішення, з секретарем ради, головою постійної комісії за напрямком діяльності, керівниками відповідних установ.

Стаття 23.      Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд сільської ради, доводяться до відома депутатів не пізніше, як за три дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках – у день проведення сесії.

 

                                                                        Глава  3

                              Підготовка і прийняття регуляторних актів (рішень)

 

Стаття 24.           Основні поняття

Регуляторний акт – це прийнятий сільською радою нормативно -правовий акт (рішення), який спрямований на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, та встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний характер, застосовується неодноразово, поширюється на невизначене коло осіб.

          Сферою господарських відносин є господарсько–виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини           

             Аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності регулювання відносин шляхом прийняття регуляторного акта, його наслідків для ринкового середовища, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

             Звіт про відстеження результативності регуляторного акта – документ, який містить дані про наслідки дії регуляторного акта та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження.

Стаття 25.           З метою координації діяльності у здійсненні державної регуляторної політики, сільська рада покладає ці повноваження на постійну комісію ради з питань бюджету,комунальної власності та  соціально-економічного розвитку  (далі – відповідальна комісія).

Стаття 26.           Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи районної ради у порядку, встановленому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламентом, з урахуванням вимог частин третьої та четвертої статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Стаття 27.           У пропозиціях про внесення питань на розгляд ради обов’язково вказуються проекти рішень, які є регуляторними актами.

Стаття 28.           Стосовно кожного проекту регуляторного акту його розробником до оприлюднення проекту акта з метою одержання зауважень та пропозицій готується аналіз регуляторного впливу. Вимоги щодо змісту аналізу регуляторного впливу визначаються статтею 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Стаття 29.           У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта

без аналізу регуляторного впливу відповідальна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

             За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного депутатом ради, постійною комісією ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Стаття 30.           Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання  висновків про відповідальність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

             Відповідальна постійна комісія в 10-денний строк з дня подачі проекту до комісії забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

             На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект

регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії районної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідальність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. У випадках, визначених ст.29 Регламенту, такі висновки готуються на підставі експертного висновку регуляторного впливу.

             Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених ст. 29 Регламенту.

             Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у  раді (далі – профільна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

             При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідальність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Стаття 31.           За рішенням сільської ради або відповідальної постійної комісії ради:

-оприлюднюються проекти регуляторних актів на дошках оголошень в людних місцях, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради.

-можуть повторно оприлюднюватися до внесення їх на розгляд сесії ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням ради або відповідальної постійної комісії ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.    

             Зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.

Стаття 32.           Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений сільською радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

-відсутній аналіз регуляторного впливу;

-   проект регуляторного акта не був оприлюднений.

Для припинення виявлених порушень вживаються заходи, передбачені статтею 29 Регламенту.       

Стаття 33.        Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих сільською радою, забезпечуеться виконавчим комітем ради.

          Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого

сільською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відповідальної постійної комісії.

           Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає відповідальна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.

Стаття 34.          Сільська рада заслуховує щорічний звіт сільського голови про здійснення державної регуляторної політики одночасно зі звітом про діяльність ради.                                  

 

                                                               Глава 4

 

Порядок роботи сесії сільської ради

 

Стаття 35.      Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної сільської ради та питань, які передбачається внести на її розгляд, формування органів сільською ради, сільською виборчою комісією утворюється робоча група з числа новообраних депутатів ради.

Збори підготовчої депутатської групи скликає і проводить сільський голова попереднього скликання.

Стаття 36.      Першу сесію новообраної сільської ради відкриває і веде (до обрання сільського голови) голова сільської виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів сільської ради і визнання їх повноважень.

Порядок обрання на першій сесії секретаря сільської ради визначається цим Регламентом, якщо новообраною радою не буде затверджено іншого порядку.

Стаття 37.     Сесія сільської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 38.      Перед кожною сесією проводиться поіменна реєстрація депутатів, що прибули на сесію.

У разі відсутності встановленої для правомочної сесії кількості депутатів, за розпорядженням сільського  проведення сесії переноситься на інший час.

Стаття 39.      Сесію сільської ради відкриває і веде сільський голова а у випадку його відсутності – секретар виконкому.

Стаття 40.      Порядок денний і порядок роботи сесії затверджується більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

Стаття 41.      Пленарні засідання сільської ради розпочинаються о 10-й годині, якщо не буде прийняте інше рішення. Перерва в роботі засідань робиться через кожні дві години на 15 хвилин. Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань. Тривалість роботи сесії встановлюється сільською радою, виходячи із кількості і особливостей питань, які розглядаються, але не пізніше 18-ої години.

Стаття 42.      На початку роботи сесії ради, до обрання лічильної групи підрахунок голосів при голосуванні здійснюють члени постійної комісії з питань гуманітарної сфери, законності та правопорядку. Для підрахунку голосів при проведенні відкритого поіменного голосування  рада утворює лічильну групу з числа депутатів. Поіменне голосування проводиться лічильною групою за спеціальним списком депутатів, в якому записується назва питання, що вноситься на поіменне голосування та результати голосування кожного депутата з цього питання.

Стаття 43                 Працівники виконавчого комітету ради реєструють депутатські запити, довідки, заяви, пропозиції та інші матеріали, а також ведуть протокол і стенограму сесії.

Стаття 44.      Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення більшістю голосів від числа присутніх депутатів.

В засіданнях сесії можуть брати участь депутати райради , депутати обласної ради та народні депутати України.

За згодою сесії можуть бути присутні на її засіданнях  представники державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, політичних партій, трудових колективів, засобів масової інформації, а також інші особи по запрошенню голови (секретаря ) ради.

Для осіб, запрошених на сесію, відводяться спеціальні місця у залі засідань.

Запрошені на засідання  ради особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду доповідей, виступів, рішень, які приймаються. Депутатам і запрошеним не дозволяється в сесійному залі користуватись під час сесії мобільними телефонами.

Особа, яка не є депутатом і припускається грубих порушень, може бути випроваджена з залу засідань розпорядженням головуючого.

Стаття 45.      Сесії  ради ведуться українською мовою. Депутати також мають право виступати російською мовою.

Стаття 46.      Час для доповідей на сесії встановлюється в межах до 1-ї години, для співдоповідей – до 20 хвилин, виступаючим в дебатах вперше – до 7 хвилин, для повторного виступу, заяв, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.

Стаття 47.      Головуючий на засіданні ради забезпечує виконання положень цього Регламенту.

Головуючий на засіданні  ради:

-керує засіданням сільської ради, слідкує за дотриманням правомочності сесії і прийнятого депутатами порядку її роботи;

-надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим в послідовності надходження їх записок;

-за згодою ради надає слово для виступів з обговорюваного  радою питання особам, запрошеним на сесію;

-має право в необхідних випадках за згодою депутатів продовжити час для виступу;

-оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;

-проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішення сільської ради та оголошує його результати;

-на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які пропонуються на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення;

-дає доручення, пов’язані із забезпеченням роботи сесії  ради, постійним комісіям, працівникам виконавчого комітету ради;

Стаття 48.      Заяви депутатів про надання слова для виступу можуть направлятись голові безпосередньо на сесії після затвердження порядку денного. Заяви можуть також завчасно направлятися голові ради або його заступнику до відкриття сесії.

Стаття 49.      Депутат виступає на засіданні після надання йому слова головуючим. Виступи проводяться, як правило, з трибуни, а за згодою головуючого – із залу. Головуючий на засіданні надає слово для участі у дебатах у порядку надходження заяв.

Стаття 50.      Депутат може виступати з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права на виступ до іншого депутата не допускається. Слово по порядку ведення засідання, відповіді на питання та для роз’яснення може бути надано головуючим позачергово.

Сільський голова, секретар мають право взяти слово у будь-який час. Кількість їх виступів з одного і того ж питання не обмежуються.

Стаття 51.      Виступаючий не повинен вживати грубих і некоректних висловів, закликати до незаконних і насильницьких дій. В разі порушення цього правила головуючий має право попередити виступаючого, а при повторному порушенні вправі позбавити його слова. Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути позбавлений цього виступу.

Якщо виступаючий відхилився від обговорюваної теми, головуючий може закликати його дотримуватись обговорюваного питання.

Якщо виступаючий продовжує висловлюватись не по обговорюваному питанню або перевищив відведений регламент, то після одного попередження він може бути позбавлений слова.

Стаття 52.      Запитання доповідачам та співдоповідачам подаються письмово або ставляться усно. В ході обговорення доповідей і співдоповідей головуючий забезпечує виявлення різноманітних думок з обговорюваного питання.

Стаття 53.      Обговорення питання, яке розглядається, припиняється за рішенням ради. При вирішенні питання про припинення обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, що записались на виступ і виявляє, хто з депутатів наполягає на виступі і за згодою ради надає їм слово.

Пропозиція про припинення обговорення ставиться на голосування.

Стаття 54.      Якщо депутат не зміг висловитися у зв'язку з припиненням обговорення, за його бажанням текст його виступу може бути додано до протоколу сесії.

Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право взяти заключне слово.

Стаття 55.      Зауваження та доповнення депутатів враховуються при доопрацюванні проектів рішень.

Стаття 56.      За згодою більшості депутатів текст проекту рішення, який був розданий депутатам для ознайомлення, на засіданні може не оголошуватись.

Стаття 57.      Після закінчення обговорення питання головуючий на сесії оголошує про проведення голосування по прийняттю рішень.

Стаття 58.      Рішення ради приймається відкритим поіменним або таємним голосуванням.

Стаття 59.      Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених підпунктом 4,16 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 60.      При голосуванні на сесії враховується голос сільського голови.

Стаття 61.      Розгляд пропозицій, доповнень і зауважень до проекту рішення районної ради проводиться після прийняття  радою внесеного проекту рішення за основу.

В разі, коли проект рішення не приймається за основу, питання, по якому був підготовлений проект рішення, знімається з порядку денного сесії.

Стаття 62.      Якщо проект рішення ради прийнято за основу, ставляться на голосування поправки і пропозиції до нього.

Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість пропозицій, що надійшли, уточнює її формулювання.

Стаття 63.      У разі, коли дві або більше пропозицій стосуються одного і того ж питання, голосування проводиться по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено.

Стаття 64.      Якщо рада приймає першу поправку чи пропозицію, інші на голосування не ставляться.

 

Стаття 65. Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом підняття руки. Результати голосування кожного депутата фіксуються лічильною групою.

         При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос і подає його «за», «проти», чи «утримується» при голосуванні.

         Для забезпечення ведення протоколу та стенограми сесії головуючий на пленарному засіданні ради або представник лічильної групи після підрахунку голосів називає кількість голосів «за», «проти», та «утримались».

          Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданні за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

          Результати поіменного голосування розміщуються на офіційному веб-сайті сільської ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку.

         Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради

Стаття 66.      Голосування по проекту рішення проводиться в цілому за все рішення або по пунктах та розділах, а потім в цілому.

Стаття 67.      Рішення сільської ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу ради.

Стаття 68.      Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів обирається відкритим голосуванням лічильна комісія. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуто до складу органів, що обираються.

Стаття 69.      Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її складу.

Стаття 70.      Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості.

Стаття 71.      Кожен депутат має право пропонувати для обговорення будь-яку кандидатуру, в тому числі й свою.

Порядок внесення кандидатур в бюлетень для таємного голосування визначається тимчасовим регламентом ради, прийнятим на першій сесії.

Стаття 72.      Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією на основі цього Регламенту і оголошується головою лічильної комісії.

Стаття 73.      Перед початком голосування виборчу скриньку перевіряє, опечатує або пломбує голова лічильної комісії у присутності членів комісії. Голосування проводиться у приміщенні при наявності кабіни для таємного голосування. Місце видачі бюлетенів і встановлення виборчої скриньки визначає комісія.

Стаття 74.      Кожному депутату видається один бюлетень по виборах органу, що обирається, чи посадової особи, чи по вирішенню питання, що розглядається.

Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії згідно з списком депутатів. За отриманий бюлетень депутат ставить особистий підпис.

Стаття 75.      Депутат користується правом одного голосу. Депутат голосує у кабіні чи кімнаті для таємного голосування шляхом викреслення в бюлетені прізвища кандидата, якого він не підтримує, залишаючи лише одного або не залишаючи жодного, якщо не підтримує жодного з кандидатів.

Наступна сторінка


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *