Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ковпинська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04415376) був реорганізований і увійшов до складу Новгород-Сіверської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

2 сторінка

Стаття 75.      Депутат користується правом одного голосу. Депутат голосує у кабіні чи кімнаті для таємного голосування шляхом викреслення в бюлетені прізвища кандидата, якого він не підтримує, залишаючи лише одного або не залишаючи жодного, якщо не підтримує жодного з кандидатів.

Стаття 76.      Депутат, який присутній на сесії, але не одержує бюлетень або одержавши бюлетень не опускає його у виборчу скриньку, вважається таким, що не прийняв участь у голосуванні.

Стаття 77.      Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває виборчу скриньку і підраховує голоси.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми і в яких залишено більше однієї кандидатури. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

Стаття 78.      Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він одержав більше половини голосів від загального складу ради.

Стаття 79.      У випадку, коли на певну посаду балотувалися більше двох кандидатів і жоден з них не отримав при першому голосуванні необхідної більшості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які одержали найбільше голосів.

При повторному голосуванні обраним на посаду голови вважається той кандидат, який набрав більшість голосів від загального складу ради.

Якщо при повторному голосуванні жоден з кандидатів не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненням кандидатів.

Стаття 80.      Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії.

    По доповіді лічильної комісії  рада відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на сесії, приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

Стаття 81.      При виявленні помилок у порядку та процедурі проведення голосування за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від кількості присутніх депутатів, проводиться повторне голосування.

Стаття 82.      Рішення сільської ради підписує сільський голова.

Стаття 83.      Рішення сільської ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

Стаття 84.      Рішення сільської ради надсилаються відповідним підприємствам (об’єднанням), організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома населення. На письмову мотивовану вимогу громадян їм може бути видана копія рішення.

Стаття 85.      Рішення сільської ради, прийняті у межах її компетенції, є обов’язковими для виконання її органами, органами виконавчої влади, підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами незалежно від форм власності, розташованими або зареєстрованими на території району, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території сіл ради..

Рішення сільської ради з мотивів їх невідповідності Конституції або Законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

Стаття 86.      Засідання сільської ради протоколюються і стенографуються. Протокол сесії ради підписується сільським головою або секретарем сільради. Протокол сесії ради оформляється не пізніше одного місяця після її проведення.

Стаття 87.      У протоколі сесії сільської ради зазначаються такі дані:

-найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата і місце проведення сесії;

-число депутатів, обраних до сільської ради, число присутніх та відсутніх депутатів;

-порядок денний сесії, прізвище та номер виборчого округу доповідача та співдоповідача по кожному питанню;

-прізвище, номера виборчих округів депутатів, виступаючих в дебатах (для осіб, які не є депутатами  ради, посади), а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів.

Стаття 88.      До протоколу сесії додаються рішення, прийняті сільською радою, тексти доповідей та співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв'язку з припиненням дебатів, список відсутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію, стенограма сесії.

Стаття 89.      Оригінал протоколу сесії протягом скликання зберігається в раді, а після закінчення строку здається до районного державного архіву на постійне зберігання.

Копія протоколу надсилається до районної ради.

Стаття 90.      При необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 30 хвилин, для виступів депутатів сільської  ради з короткими заявами та повідомленнями. Обговорення цих заяв та повідомлень не відкривається, рішення по них не приймаються.

Стаття 91.      Пропозиції та зауваження, висловлені в дебатах депутатами на сесії  ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою або за її дорученнями комісіями ради, направляються на розгляд відповідним державним та громадським організаціям та посадовим особам, які зобов’язані у встановлений строк розглянути їх і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також голову ради.

Стаття 92.      Листи громадян, які надійшли на адресу сесії сільської ради, розглядаються сільською радою в порядку, передбаченому Законом України „Про звернення громадян”.

 

Розділ ІІІ

 

Депутат сільської ради

 

Стаття 93.      Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами.

Стаття 94.      Відповідно до частини першої статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 48 Закону України „Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” повноваження депутата сільської ради починаються з моменту офіційного оголошення сільською виборчою комісією на сесії сільської ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії сільської ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 95.      Після визнання повноважень кожному депутату видається посвідчення за підписом сільського голови.

Стаття 96.      На час сесій, засідань постійних комісій  ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат сільської ради звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.

Стаття 97.      Депутат як повноважний член сільської  ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності сільської ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, сільською радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат входить до складу однієї постійної комісії ради.

Стаття 98.      Депутати сільської ради здійснюють аналіз стану справ, вивчають громадську думку з основних питань, які вносяться на розгляд сільської ради, і свої пропозиції та повідомлення направляють сільському голові або у відповідну постійну комісію.

Стаття 99.      Депутат сільської ради користується ухвальним голосом з усіх питань, які розглядаються сільською радою та в постійній комісії, має право обирати і бути обраним в органи сільської ради.

Стаття 100.      Депутат сільської ради має право вносити пропозиції до порядку денного сесії сільської ради, порядку розгляду обговорюваних питань, по складу органів, створюваних сільською радою та кандидатурах посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються районною радою, брати участь у дебатах, задавати запитання, вносити проекти рішень або поправки до них, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та по мотивах голосування, давати довідки в порядку, встановленому цим Регламентом.

Стаття 101.      У міжсесійний період на вимогу депутата сільської ради він забезпечується матеріалами про діяльність  ради, постійних комісій, має право знайомитись з стенографічними звітами сесій  ради, включаючи тексти виступів депутатів, які не виступили у зв'язку з припиненням дебатів, і подані до секретаріату сесії.

На вимогу депутата йому надаються копії документів, прийнятих сесією сільської ради.

Стаття 102.      Депутат  ради має право звернутись із запитом до керівників  ради з питань, віднесених до відання ради, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території ради.

Стаття 103.      Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів районної ради у письмовій або усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання  ради, по ньому може проводитись обговорення і приймається відповідне рішення.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений районною радою строк дати усну чи письмову відповідь на запит. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради і доводиться до відома депутатів.

Стаття 104.      Депутат ради зобов’язаний додержуватись регламенту роботи районної ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів, бути присутнім на кожній сесії  ради, засіданні постійної комісії, до якої його обрано і брати активну участь у їх роботі. Відсутність депутата на засіданнях допускається лише з поважних причин.

В разі неможливості прибути на сесію депутат повинен повідомити про це голову.

Стаття 105.      Сільська рада заслуховує повідомлення депутатів  ради про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень  ради та її органів. З цього питання може проводитись обговорення. За результатами заслуховування сільська рада приймає рішення.

Стаття 106.      У разі пропуску депутатом  ради протягом року більше половини пленарних засідань  ради або засідань постійної комісії, до якої його обрано, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень  ради та її органів,  рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 107.      Депутати в раді можуть на основі їх       взаємної згоди об’єднуватись у депутатські групи.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата в раді.

Депутатська група може утворюватись з чисельністю не менше 5 депутатів.

Порядок вступу до групи та виходу з неї визначається самою групою. Депутат може входити до складу лише однієї групи. Рішення про об’єднання депутатів у депутатську групу при наявності письмової згоди цих депутатів доводиться до відома депутатів ради головуючим на сесії ради.

Стаття 108.        Депутати ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше 5 депутатів. До складу депутатських фракцій  можуть входити і позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

                  Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.

                   Депутат  ради може входити до складу лише однієї фракції.

                    Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів ради головуючим на пленарному засіданні ради.

                Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову сільської ради.

Стаття 109.                Депутатські групи і фракції мають право:

  1. На пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради.
  2. Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада.
  3. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради.
  4. Об’єднувати зусилля  з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.
  5. Здійснювати інші права передбачені законами України.

 

Розділ ІV

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

 

Глава 1

 

Стаття 110      Сільський голова є головною посадовою особою сільської громади. Обираеться громадою на основі загального,рівного, прямого виборчого права шляхом таемного голосування строком на п’ять років в порядку,визначеному законом і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 111      Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради, головує на його засіданні.

Стаття 112      Сільський голова не може бути депутатом будь якої ради,суміщати свою службову діяльність з іншою посадою,у тому числі на громадських засадах/крім викладацької/,займатися підприємницькою діяльністю,одержувати від цього прибуток.

Стаття 113.      На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутата сільської ради,передбачені Законом України"Про статус депутата.

Стаття 114       Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісіею рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної особи згідно закону.

Стаття 115      Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень

Стаття 116      При здійсненні наданних повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед сільською громадою, відповідальним перед сільською радою, а з питань здійснення виконкомом ради делегованих повноважень підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 117     Сільський голова раз на рік звітує про свою роботу перед громадою на сході.

Стаття 118.   На вимогу не менше половини депутатів ради звітує про роботу виконавчого комітету.

Стаття 119      Сільський голова:

-скликає та веде сесії ради, доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії, забезпечує підготовку сесій і питань, що вносяться на їх розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

-організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

-координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення,  сприяє організації виконання їх рекомендацій;

-вносить на розгляд сесії кандидатуру на посаду секретаря ради;

-організовує проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

-здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

-вносить зміни до структури виконавчого апарату ради згідно його чисельності, затвердженої радою;

-є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого комітету;

-представляє раду у внутрішніх відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

-звертається до суду щодо визнання незаконних актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження ої ради та її органів;

-здійснює інші повноваження, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та вирішує інші питання, доручені йому сільською радою.

Стаття 120.      Сільський голова  в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Глава 2

 

Секретар сільської ради

 

Стаття 121.      Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови сільською радою з числа її депутатів на строк повноважень роботи таемним голосуванням і працює в раді на постійній основі. 

Стаття 122.        Таємне голосування здійснюеться за процедурою , передбаченою статтями цього Регламента.

Стаття 123.      Про обрання секретаря ради приймаеться відповідне рішення сільської ради.

Стаття 124.      Секретар ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою ,у тому числі на громадських засадах/крім викладацької/.

Стаття 125.         Секретар ради в разі відсутності сільського голови або неможливості виконання ним своїх обов»язків з інших причин здійснює повноваження сільського голови.

Стаття 126.   Секретар ради:

-скликае сесії ради у випадках,передбачених даним Регламентом,повідомляе депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради,питання,які передбачаються на розгляд ради;

- веде засідання ради та підписує її рішення у випадках ,передбачених ч.6.ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

-органзовує підготовку сесій ради ,питань, що вносяться на розгляд ради;

-забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення,контролює їх виконання;

- за дорученням сільського голови координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

-сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

- забезпечує зберігання офіційних документів, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленеому порядку;  

Стаття 127.   Секретар сільської ради за рішенням ради одночасно здійснює повноваження секретаря виконавчого комітету сільської ради.  

Стаття 128.      Повноваження секретаря  сільської ради можуть бути припинені достроково за рішенням сільської ради.   

 

Розділ V

 

Постійні комісії та тимчасові контрольні комісії сільської ради

 

Глава 1

 

Постійні комісії сільської ради

 

Стаття 129.      Постійні комісії сільської ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради.

Стаття 130.      Постійні комісії обираються  ради на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 131.      Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій районної ради вносить сільський голова.

Стаття 132.      Сільська рада утворює комісії:

1.З питань бюджету , економічного і соціального розвитку, комунальної власності;

2.З питань гуманітарної сфери,законності та правопорядку;

3.З питань агропромислового комплексу,регулювання земельних відносин та ефективного використання природних ресурсів.

Стаття 133.    Голова постійної комісії обирається  радою за поданням сільського голови.

Заступник голови та секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.

Стаття 134.      Депутат сільської ради має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.

Стаття 135.      До складу постійних комісій ради не можуть входити секретар ради та сільський голова.

Стаття 136.      Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 137.       Основною формою роботи постійної комісії є її засідання.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від членів загального складу комісії.

Стаття 138.      Постійні комісії сільськоїради:

-за дорученням сільського голови,  або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку ради та сільського бюджету, звіти про виконання програм бюджету;

-вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд  ради;

-розробляють проекти рішень  ради та готують висновки з цих питань;

-виступають на сесіях  ради з доповідями та співдоповідями;

-здійснюють контроль за виконанням рішень ради;

-вивчають і розглядають інші віднесені до відома  ради питання за дорученням  сільського голови

Стаття 139.      За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісій.

Стаття 140.      Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 141.      Постійні комісії  ради є підзвітними  раді та відповідальними перед нею.

Стаття 142.      Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій  ради визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується  радою.

 

Глава 2

 

Тимчасові контрольні комісії сільської ради

 

Стаття 143.      Тимчасові контрольні комісії сільської ради є органами сільської ради, які здійснюють контроль з конкретно визначених питань, що належать до її повноважень.

Стаття 144.      Тимчасові контрольні комісії  ради обираються сільською радою з числа депутатів  ради.

Стаття 145.       Рішення про створення тимчасової контрольної комісії  ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 146.      Тимчасова контрольна комісія  ради при здійсненні контролю з визначеного  радою питання вправі залучати для участі в її роботі спеціалістів по цьому питанню, експертів та інших необхідних комісії осіб.

Стаття 147.      Засідання тимчасових контрольних комісій р ради проводяться, як правило, закриті. Члени комісії та залучені для участі в її роботі інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою комісії.

Стаття 148.      По підсумках своєї роботи тимчасові контрольні комісії ради подають звіти та пропозиції на розгляд ради.

Стаття 149.      Повноваження тимчасової контрольної комісії  ради припиняються з моменту прийняття  радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень  ради.

 

Розділ VІ

 

Виконавчий комітет сільської ради

 

Стаття 150.      Виконавчий комітет сільської ради є виконавчим органом ради,який утворюеться сільською радою на строк повноважень.Після закінчення повноважень сільської ради,сільського голови виконавчий комітет здійснює повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету

Стаття 151.      Кількісний склад виконкому визначаеться сільською радою. Персональний склад виконкому затверджуеться за пропозиціею сільського голови.

Стаття 152.         Виконавчий комітет утворюеться у складі сільського голови, заступника сільського голови, секретаря виконкому та членів виконкому.

Стаття 153.      До складу виконавчого комітету входить також за посадою секретар ради.

Стаття 154.       Очолює виконавчий комітет сільський голова.

Стаття 155.       До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати сільської ради , крім секретаря ради.

Стаття 156.      Виконавчий комітет сільради розглядає і вирішує питання,віднесені Законом України"Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

Стаття 157.       Основною формою роботи виконкому є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються сільським головою,а в разі відсутності заступником сільського голови в міру необхідності не рідше одного разу на місяць і е правомочними, якщо в них беруть  більше половини від загального складу виконкому.

Стаття 158.      Виконавчий комітет сільської ради керується в своїй роботі Законом України"Про місцеве самоврядування в Україні»,іншими законами , а також Регламентом роботи сільської ради,Тимчасовим регламентом роботи виконавчого комітету сільської ради, Положенням про постійні комісії сільської ради,що затверджуються сільською радою.


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *